Русский язык

Тема Электронно-образовательные ресурсы тренировочные упражнения контроль
1 Собеседники. Диалог. https://interneturok.ru/lesson/russian/2-klass/nasha-rech/dialog-i-monolog https://interneturok.ru/lesson/russian/2-klass/nasha-rech/dialog-i-monolog https://interneturok.ru/lesson/russian/2-klass/nasha-rech/dialog-i-monolog
2 Культура устной и письменной речи. https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/nasha-rech/rech-v-zhizni-cheloveka-rech-ustnaya-i-pismennaya https://interneturok.ru/lesson/russian/2-klass/nasha-rech/dialog-i-monolog https://interneturok.ru/lesson/russian/2-klass/nasha-rech/dialog-i-monolog
3 Текст. https://resh.edu.ru/subject/lesson/5328/start/ https://resh.edu.ru/subject/lesson/5328/start/ https://resh.edu.ru/subject/lesson/4326/start/
4 Язык - главный помощник в общении. https://resh.edu.ru/subject/lesson/5308/start/    
5 Звуки и буквы. https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/bzvuki-i-bukvyb/glasnye-i-soglasnye-zvuki-oboznachenie-ih-bukvami    
6 Слог, ударение. https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/bzvuki-i-bukvyb/slogi1    
7 Слово и его значение. https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/nasha-rech/slovo-i-ego-znachenie-znakomstvo-s-tolkovym-slovaryom https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/nasha-rech/slovo-i-ego-znachenie-znakomstvo-s-tolkovym-slovaryom https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/nasha-rech/slovo-i-ego-znachenie-znakomstvo-s-tolkovym-slovaryom
8 Предложение. https://resh.edu.ru/subject/lesson/4326/start/ https://resh.edu.ru/subject/lesson/4326/start/  
9 Главные члены предложения. https://resh.edu.ru/subject/lesson/5309/start/ https://resh.edu.ru/subject/lesson/5309/start/ https://resh.edu.ru/subject/lesson/5309/start/
10 Корень. ssian/2-klass/slovo/rodstvennye-slova-koren-slova    
11 Приставка. https://interneturok.ru/lesson/russian/3-klass/sostav-slova/ponyatie-o-pristavke-i-suffikse-obrazovanie-slov-s-pomoschyu-pristavok-i-suffiksov https://interneturok.ru/lesson/russian/3-klass/sostav-slova/ponyatie-o-pristavke-i-suffikse-obrazovanie-slov-s-pomoschyu-pristavok-i-suffiksov https://interneturok.ru/lesson/russian/3-klass/sostav-slova/ponyatie-o-pristavke-i-suffikse-obrazovanie-slov-s-pomoschyu-pristavok-i-suffiksov
12 Суффикс. https://interneturok.ru/lesson/russian/3-klass/sostav-slova/ponyatie-o-pristavke-i-suffikse-obrazovanie-slov-s-pomoschyu-pristavok-i-suffiksov https://interneturok.ru/lesson/russian/3-klass/sostav-slova/ponyatie-o-pristavke-i-suffikse-obrazovanie-slov-s-pomoschyu-pristavok-i-suffiksov https://interneturok.ru/lesson/russian/3-klass/sostav-slova/ponyatie-o-pristavke-i-suffikse-obrazovanie-slov-s-pomoschyu-pristavok-i-suffiksov
13 Окончание. https://interneturok.ru/lesson/russian/3-klass/sostav-slova/ponyatie-ob-okonchanii-rol-okonchaniya-i-predloga-v-predlozhenii-formy-slova    
14 Как образуются слова. https://interneturok.ru/subject/russian/class/3 https://interneturok.ru/subject/russian/class/3 https://interneturok.ru/subject/russian/class/3
15 Систематизация знаний по разделу "Части речи" https://interneturok.ru/lesson/russian/3-klass/chasti-rechi/chasti-rechi-i-chleny-predlozheniya https://interneturok.ru/lesson/russian/3-klass/chasti-rechi/chasti-rechi-i-chleny-predlozheniya https://interneturok.ru/lesson/russian/3-klass/chasti-rechi/chasti-rechi-i-chleny-predlozheniya
16 Число имени существительного. https://interneturok.ru/lesson/russian/2-klass/imya-suschestvitelnoe/edinstvennoe-i-mnozhestvennoe-chislo-imyon-suschestvitelnyh https://interneturok.ru/lesson/russian/2-klass/imya-suschestvitelnoe/edinstvennoe-i-mnozhestvennoe-chislo-imyon-suschestvitelnyh https://interneturok.ru/lesson/russian/2-klass/imya-suschestvitelnoe/edinstvennoe-i-mnozhestvennoe-chislo-imyon-suschestvitelnyh
17 Род имен существительных. https://interneturok.ru/lesson/russian/3-klass/imya-suschestvitelnoe/rod-imyon-suschestvitelnyh-rod-imyon-suschestvitelnyh-vo-mnozhestvennom-chisle-rodovye-okonchaniya-imyon-suschestvitelnyh https://interneturok.ru/lesson/russian/3-klass/imya-suschestvitelnoe/rod-imyon-suschestvitelnyh-rod-imyon-suschestvitelnyh-vo-mnozhestvennom-chisle-rodovye-okonchaniya-imyon-suschestvitelnyh https://interneturok.ru/lesson/russian/3-klass/imya-suschestvitelnoe/rod-imyon-suschestvitelnyh-rod-imyon-suschestvitelnyh-vo-mnozhestvennom-chisle-rodovye-okonchaniya-imyon-suschestvitelnyh
18 Мягкий знак на конце имен существительных после шипящих. https://interneturok.ru/lesson/russian/3-klass/imya-suschestvitelnoe/myagkiy-znak-na-kontse-suschestvitelnyh-posle-shipyaschih https://interneturok.ru/lesson/russian/3-klass/imya-suschestvitelnoe/rod-imyon-suschestvitelnyh-rod-imyon-suschestvitelnyh-vo-mnozhestvennom-chisle-rodovye-okonchaniya-imyon-suschestvitelnyh https://interneturok.ru/lesson/russian/3-klass/imya-suschestvitelnoe/rod-imyon-suschestvitelnyh-rod-imyon-suschestvitelnyh-vo-mnozhestvennom-chisle-rodovye-okonchaniya-imyon-suschestvitelnyh
19 Именительный падеж. https://interneturok.ru/lesson/russian/3-klass/imya-suschestvitelnoe/padezhi https://interneturok.ru/lesson/russian/3-klass/imya-suschestvitelnoe/padezhi https://interneturok.ru/lesson/russian/3-klass/imya-suschestvitelnoe/padezhi
20 Родительный падеж. https://interneturok.ru/lesson/russian/3-klass/imya-suschestvitelnoe/padezhi https://interneturok.ru/lesson/russian/3-klass/imya-suschestvitelnoe/padezhi https://interneturok.ru/lesson/russian/3-klass/imya-suschestvitelnoe/padezhi
21 Дательный падеж. https://interneturok.ru/lesson/russian/3-klass/imya-suschestvitelnoe/padezhi https://interneturok.ru/lesson/russian/3-klass/imya-suschestvitelnoe/padezhi https://interneturok.ru/lesson/russian/3-klass/imya-suschestvitelnoe/padezhi
22 Винительный падеж. https://interneturok.ru/lesson/russian/3-klass/imya-suschestvitelnoe/padezhi https://interneturok.ru/lesson/russian/3-klass/imya-suschestvitelnoe/padezhi https://interneturok.ru/lesson/russian/3-klass/imya-suschestvitelnoe/padezhi
23 Творительный падеж. https://interneturok.ru/lesson/russian/3-klass/imya-suschestvitelnoe/padezhi https://interneturok.ru/lesson/russian/3-klass/imya-suschestvitelnoe/padezhi https://interneturok.ru/lesson/russian/3-klass/imya-suschestvitelnoe/padezhi
24 Изменение имен существительных по падежам (склонение). https://interneturok.ru/lesson/russian/3-klass/imya-suschestvitelnoe/padezhi https://interneturok.ru/lesson/russian/3-klass/imya-suschestvitelnoe/padezhi https://interneturok.ru/lesson/russian/3-klass/imya-suschestvitelnoe/padezhi
25 Местоимение. https://interneturok.ru/lesson/russian/2-klass/mestoimenie/chto-takoe-mestoimenie https://interneturok.ru/lesson/russian/2-klass/mestoimenie/chto-takoe-mestoimenie https://interneturok.ru/lesson/russian/2-klass/mestoimenie/chto-takoe-mestoimenie
26 Глагол как часть речи. https://interneturok.ru/lesson/russian/2-klass/glagol/chto-takoe-glagol    
27 Изменение глагола по временам. https://interneturok.ru/lesson/russian/3-klass/glagol/ponyatie-o-vremennyh-formah-glagola-izmenenie-glagolov-po-vremenam https://interneturok.ru/lesson/russian/3-klass/glagol/ponyatie-o-vremennyh-formah-glagola-izmenenie-glagolov-po-vremenam https://interneturok.ru/lesson/russian/3-klass/glagol/ponyatie-o-vremennyh-formah-glagola-izmenenie-glagolov-po-vremenam
28 Глаголы настоящего времени. https://interneturok.ru/lesson/russian/3-klass/glagol/ponyatie-o-vremennyh-formah-glagola-izmenenie-glagolov-po-vremenam https://interneturok.ru/lesson/russian/3-klass/glagol/ponyatie-o-vremennyh-formah-glagola-izmenenie-glagolov-po-vremenam https://interneturok.ru/lesson/russian/3-klass/glagol/ponyatie-o-vremennyh-formah-glagola-izmenenie-glagolov-po-vremenam
29 Глаголы прошедшего времени. https://interneturok.ru/lesson/russian/3-klass/glagol/ponyatie-o-vremennyh-formah-glagola-izmenenie-glagolov-po-vremenam https://interneturok.ru/lesson/russian/3-klass/glagol/ponyatie-o-vremennyh-formah-glagola-izmenenie-glagolov-po-vremenam https://interneturok.ru/lesson/russian/3-klass/glagol/ponyatie-o-vremennyh-formah-glagola-izmenenie-glagolov-po-vremenam
30 Глаголы будущего времени. https://interneturok.ru/lesson/russian/3-klass/glagol/ponyatie-o-vremennyh-formah-glagola-izmenenie-glagolov-po-vremenam https://interneturok.ru/lesson/russian/3-klass/glagol/ponyatie-o-vremennyh-formah-glagola-izmenenie-glagolov-po-vremenam https://interneturok.ru/lesson/russian/3-klass/glagol/ponyatie-o-vremennyh-formah-glagola-izmenenie-glagolov-po-vremenam
31 Неопределенная форма глагола. https://interneturok.ru/lesson/russian/3-klass/glagol/neopredelyonnaya-forma-glagolov https://interneturok.ru/lesson/russian/3-klass/glagol/neopredelyonnaya-forma-glagolov https://interneturok.ru/lesson/russian/3-klass/glagol/neopredelyonnaya-forma-glagolov
32 Изменение глагола по числам. https://interneturok.ru/lesson/russian/2-klass/glagol/edinstvennoe-i-mnozhestvennoe-chislo-glagola https://interneturok.ru/lesson/russian/2-klass/glagol/edinstvennoe-i-mnozhestvennoe-chislo-glagola https://interneturok.ru/lesson/russian/2-klass/glagol/edinstvennoe-i-mnozhestvennoe-chislo-glagola
33 Изменение глаголов прошедшего времени. https://interneturok.ru/lesson/russian/3-klass/glagol/ponyatie-o-vremennyh-formah-glagola-izmenenie-glagolov-po-vremenam https://interneturok.ru/lesson/russian/3-klass/glagol/ponyatie-o-vremennyh-formah-glagola-izmenenie-glagolov-po-vremenam https://interneturok.ru/lesson/russian/3-klass/glagol/ponyatie-o-vremennyh-formah-glagola-izmenenie-glagolov-po-vremenam
34 Не с глаголами. https://interneturok.ru/lesson/russian/2-klass/glagol/pravopisanie-chastitsy-ne-s-glagolom https://interneturok.ru/lesson/russian/2-klass/glagol/pravopisanie-chastitsy-ne-s-glagolom https://interneturok.ru/lesson/russian/2-klass/glagol/pravopisanie-chastitsy-ne-s-glagolom
35 Имя прилагательное как часть речи. https://interneturok.ru/lesson/russian/2-klass/imya-prilagatelnoe/chto-takoe-imya-prilagatelnoe https://interneturok.ru/lesson/russian/2-klass/imya-prilagatelnoe/chto-takoe-imya-prilagatelnoe https://interneturok.ru/lesson/russian/2-klass/imya-prilagatelnoe/chto-takoe-imya-prilagatelnoe
36 Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам. https://interneturok.ru/lesson/russian/3-klass/imya-prilagatelnoe/izmenenie-imyon-prilagatelnyh-po-chislam-imena-prilagatelnye-vo-mnozhestvennom-chisle https://interneturok.ru/lesson/russian/3-klass/imya-prilagatelnoe/izmenenie-imyon-prilagatelnyh-po-chislam-imena-prilagatelnye-vo-mnozhestvennom-chisle https://interneturok.ru/lesson/russian/3-klass/imya-prilagatelnoe/izmenenie-imyon-prilagatelnyh-po-chislam-imena-prilagatelnye-vo-mnozhestvennom-chisle

 


Компонент комментариев CComment

© {2020} Гимназия №441. Все права защищены.

Please publish modules in offcanvas position.